Com funciona l’Europa de la Unió Europea (UE)

Parlament Europeu

Composició:
751 eurodiputats escollits pels habitants de la UE amb dret a vot.
Funcions:
Legislatives (procediment de codecisió amb el Consell)
Elabora i controla el pressupost.
Control polìtic i supervisiódeles activitats de laComissió.

Consell de la UE
Composició:
Ministres de cada estat en funció del tema a tractar.
Funcions:
Representar els governs de cada estat membre.
Adoptar la legislació europea. Té la màxima atribuciçolegislativa i política.
Aprovar el pressupost juntament amb el Parlament Europeu.
Coordinar les polítiques europees.
Sistema de vots:
Majoria qualificada (majoriade vots, d’estats i de població ).
Unanimitat en alguns casos, com les noves incorporacions d’altres estats, les polítiques fiscals…

Comissió Europea
Composició:
Un comissari per cada estat membre. Un president ( J.C. Juncker ) i 27 comissaris escollits per 5 anys.
Funcions:
Govern de la UE. Institució supranacional que vetlla pels interessos de la UE.
Iniciativa legislativa.
Salvaguarda dels tractats i de la legislació.
Gestiona les polítiques comunes.
Executar el pressupost.
Representa la UE davant OMC.
Negocia acords internacionals.

Consell Europeu
Composició:
Caps d’ estat o govern, president de la Comisió i cap PESC.
Funcions:
Definir l’ orientació i les prioritats polítiques generals de la UE.

Les prioritats, resumides, de l’actual Comissió Europea s’ agrupen en deu apartats

  1. Ocupació, creixement e inversió. Es tracta d’un pla per tal de fomentar l’ inversió i crear llocs de treball. Existeix un fons (EFSI,  Fons Europeu per a les Inversions Estratègiques ) que juntament amb el Banc d’ Inversions Europeu (BEI) financen i donen garantia a capital privat per tal de realitzar inversions que puguin generar ocupació, recolzats per un centre d’ assessorament, donant visibilitat i eliminant obstacles reglamentaris; per exemple, a data d’ octubre de 2017, segons es desprèn de la informació de  la Comissió, s’han finançat projectes per un valor de 46.545 milions d’ euros, entre els quals Espanya n’ha rebut uns 4.500 milions per finançar 46 projectes. En general el 30% dels fons es destinen a finançar projectes per a PIMES.
  2. Mercat únic digital. L’ objectiu és adaptar el mercat únic de la UE a l’ era digital per aprofitar les avantatges de les TIC i així poder augmentar les sinèrgies i negocis entre empreses, estats i persones de la UE. Concretament el pla pretén impulsar el comerç electrònic, augmentar la seguretat digital, aconseguir que tothom tingui connectivitat a internet, millorar les competències digitals a les empreses, fomentar la lliure circulació de dades no personals, modernitzar i actualitzar les normes de drets d’ autor, audiovisuals i sobre la privacitat, i en general es tracta de garantir que l’ economia, les industries i l’ empleo es pugui beneficiar de la digitalització de la societat i de les seves avantatges, eliminant els obstacles que suposen les diferents legislacions al respecte.
  3. Unió de l’ energia i clima. Pretén fer l’ energia més segura, assequible, sostenible i lluitar contra el canvi climàtic. Es tracta de un conjunt d’ accions encaminades a la reducció de les emissions de gasos fins un mínim del 40% pel 2030, a la disminució del consum energètic un mínim del 27% pel 2030, al foment de les energies renovables i a la I+D en aquest sector, a aconseguir un mercat interior energètic integrat i lliure i a diversificar i garantir la seguretat energètica amb solidaritat i cooperació entre els estats membres.
  4. Mercat interior. Es tracta d’ alliberar tot el potencial que té de per si el mercat interior; és a dir, fer més just i més profund la lliure circulació de factors productius i mercaderies, possibilitant oportunitats a tots els agents econòmics. Es plantegen quatre línies d’ actuació; en primer lloc es defineix una estratègia de mercat únic, entesa com aquella que allibera tot el seu potencial. Les altres tres línies es concreten en la unió del mercat dels capitals, el pla fiscal per a les empreses i el pla de mobilitat laboral.
  5. Unió Econòmica i Monetaria més justa i profunda. Els tres objectius són l’ estabilitat, equitat i responsabilitat democràtica. Busca la unió econòmica, financera, pressupostària, política i drets socials.
  6. Una política comercial equilibrada i progressiva per encaminar cap la globalització. El comerç és fonamental pel creixement, l’ empleo i la competitivitat, i en aquest sentit la Comissió assumeix el compromís de mantenir un sistema comercial obert i regulat, per tal d’ eliminar al màxim les barreres comercials amb altres països, evitar el “dumping”, …i per aquest motiu estableix convenis amb altres països, com Japó, o el més recent acord UE-Canadà.
  7. Justícia i drets fonamentals. Mantenir i assegurar els drets fonamentals d’ igualtat, no discriminació, inclusió, dignitat de la persona, llibertat i democràcia, tals que permetin, als ciutadans de la UE, creuar fronteres sense dificultats, viure, treballar, estudiar, casar-se,…en qualsevol país de la UE, i, contribuir i asegurar a la pau en tot el seu territori, establint una agència europea per a la seguretat, una forta cooperació judicial i protecció dels consumidors.
  8. Migració. Pretén combinar polítiques internes i externes per tal d’aprofitar al màxim els organismes i les eines que té la UE, involucrant-hi tots els països, institucions, organismes internacionals, societat civil i socis internacionals i, així, aconseguir reduir la migració il·legal, salvar vides, definir la qüestió de l’ asil i definir una nova política migratòria.
  9. Ésser un interlocutor amb més pes al món. Això implica mantenir bones relacions diplomàtiques, cooperant internacionalment, amb ajuda humanitària, protecció civil i buscant una estabilitat política amb noves adhesions. Tot per front a les crisis i desafiaments globals, per mantenir un ordre i pau.
  10. Canvi democràtic, basat en la millora de les relacions entre les institucions, especialment entre el Parlament i la Comissió, i en la millora de la legislació per tal de fer-la més eficaç i eficient.

Brexit

Arran del referèndum sobre el Brexit, el Regne Unit queda dividit en dos bàndols, aquells que volen marxar de la UE (Anglaterra i Gales, representant el 52% dels vots ) i aquells que volen quedar-se (Escòcia, Irlanda del nord i Gibraltar, representant el 48% dels vots).  Els conservadors de la primera ministre May, en les últimes eleccions del juny de 2017, han perdut la majoria absoluta i han hagut de pactar amb els unionistes irlandesos per tal de poder fer front a la sortida; el parlament britànic ja ha donat el seu vist-i-plau i, ara, només cal esperar un procés de 2 anys per acomiadar als anglesos de la UE. El més important serà veure com queda la relació dels anglesos amb la UE. Els efectes dependran de la relació que s’estableixi amb la UE.

En aquest sentit, a curt termini, i estudiant l’ índex d’ incerteza, segons dades de CaixaBanc Research, queda clar que a partir del referèndum ha augmentat considerablement, situant-se per sobre de 800; i la relació de l’ índex d’ incertesa amb el PIB britànic mostra una baixada important als primers mesos després del referèndum. Això reforça la tesis de què el temps de negociació no pot ser excessivament llarg, ja que perjudica a l’ economia britànica.

Un primer efecte de caire social és l’ augment de la xenofòbia ( s’ha registrat un augment de més del 58 % d’ incidents de racisme amb atacs a comunitats musulmanes i polaques), efecte que sembla estendre`s a altres països europeus, com per exemple a França, amb el Front Nacional, tot i que la victòria de Macron reafirma el compromís amb el procés europeu. Per altre part, la canceller Merkel haurà de batallar amb un grup en alça que per primera vegada entra a formar part del parlament, Alternativa per Alemanya,  clarament xenòfob i contrari al euro. En general  l’ efecte euro escepticisme es fa més visible que fa uns anys.

El Regne Unit té 73 eurodiputats a la cambra europea, 20 d’aquests formen part del grup de l’Aliança progressista de socialista i demòcrates, 21 del grup dels conservadors i reformistes, 20 al grup europeu de la llibertat i democràcia i 6 al grup dels verds. El Parlament Europeu té 751 diputat: amb la retirada dels anglesos caldrà fer un repartiment dels escons britànics i el poder polític europeu quedarà lleugerament modificat.

El Regne Unit ven molt a Alemanya, compra molt a USA i només set països de la UE es troben entre els 10 primers en volum en el comerç exterior britànic. De les dades d’ Eurostat es desprèn que el Regne Unit representa el 9,6 % en valor de les compres intracomunitàries i el 5,6 % en valor de les vendes intracomunitàries; mentre que el 44 % de les seves vendes es fan en territori de la UE i el 56 % a la resta del món. En canvi el 53 % de les compres les fa a la UE .El Regne Unit realitza el 16,6 %  i el 11,2 % en valor de les importacions  i exportacions, respectivament, de la UE.  La balança comercial és, doncs, negativa en els últims anys, i actualment està al voltant dels 114.994,5 milions d’ euros, segons Eurostat.

No forma part de la zona euro, i el negoci financer de la city podria desplaçar-se a altres places molt atractives, com per exemple Luxemburg. Pot donar-se un efecte de desviació de comerç financer i no financer. I els efectes dinàmics poden veure’s disminuïts, ja que desapareix la competència financera anglesa.

És l’ Estat, juntament amb Alemanya,  que té més migració; segons dades Eurostat hi ha més de 5,6 milions d’ immigrants. De fet aquest és possiblement el fet que ha desencadenat el procés del Brexit. Amb la sortida el control del flux migratori recau sobre el govern britànic.

Actualment té 65.808.573 habitants, el que representa gairebé el 12 % de la població UE28. Considerant que el pressupost de la UE està al voltant dels 155.000 milions d’€, i amb 500 milions de habitants a la UE, ens toca a 0,86 €/habitant i dia, aproximadament.  Segons el pressupost de la UE per al 2016 el Regne Unit aportava 12.759 milions € i en rebia 7.051,6 milions d’€.  Segons les dades del pressupost 2016, Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit són els estats que més diners aporten a les arques comunitàries, mentre que Espanya, França, Itàlia i Polònia son els que més diners reben. La UE en sortirà perdent, ja que deixarà d’ anotar un saldo a favor de uns 6.000 milions d’ euros.

Referent  a la seguretat i lluita contra el terrorisme,  la sortida trenca, a priori, amb l’ idea d’ assolir un espai de pau i seguretat  i el poder polític internacional queda un xic més diluït. De totes maneres la seguretat estarà garantia, si més no en l’ emparo de la OTAN.

Segons CaixaBank Research, es considera que Espanya no es veurà gaire afectada per la sortida dels anglesos, ja que té una economia forta. Menciona una certa volatilitat financera que deixa en entredit segons les respostes polítiques el Brexit i la relació futura amb la UE. Si que afirma que el Regne Unit tindrà una recessió transitòria, deguda a la incertesa com ja s’ha exposat abans,  que pot frenar tan les inversions com el consum ( retard en comprar una vivenda, per exemple ).  Per l’Eurozona, l’efecte previst serà una “moderada desacceleració” del creixement, mentre que a la resta del món l’ efecte serà més petit. L’ informe de Caixabanc diu: “En el caso de España, la afectación del ‘Brexit’ debería ser bastante leve, ya que más allá del turismo (un 23 % de los turistas que recibe el país son británicos) los vínculos directos con el mercado británico no son excesivos”.

Des de l’ òptica política, possiblement hi hagi més integració política,  ja que el Regne Unit  és qui més s’ hi oposa i també es podria arribar a definir una política exterior més coherent. La capacitat militar i diplomàtica anglesa podria debilitar les relacions de la UE amb USA, però no podem oblidar que de les deu prioritats de la Comissió, una de elles és l’ enfortiment envers el món, per convertir-se en un interlocutor de pes.

Juridicament, el Regne Unit haurà d’incorporar a la seva legislació la normativa transferida a la UE ( per exemple les normes de qualitat per les importacions de tercers països), i haurà de veure com regula  als treballadors estrangers. També haurà d’ arribar a un acord per decidir la quantitat de diners que caldrà pagar a la UE per la seva sortida, cosa que, evidentment, no serà gens fàcil, tot i que la proposta de què es mantingui en el pressupost fins el 2020 sembla atenuar aquesta discussió.

Segons la OCDE, en un article a la revista Capital, cada família britànica serà 4.000 euros més pobre al 2030, estaran menys protegits contra el terrorisme, Europa serà més vulnerable cara possibles conflictes, els preus augmentaran, el medi ambient se’n veurà afectat i els jugadors de futbol no podran jugar a la Premiar League britànica.

La duresa europea envers el Brexit pot enfortir molt el procés d’integració europeu futur, fent costós el preu de sortida, i evitant nous intents de referèndum de sortida;  tot i ser l’ anglès una llengua molt utilitzada a la UE, els estats membres poden arreglar-se molt bé sense els britànics. Si el Regne Unit i la UE confeccionen una zona de lliure canvi de mercaderies, o bé una unió duanera, o bé un mercat comú de factors productius, marcarà molt la seva situació futura,  i també pot condicionar la de la Unió; per exemple, si els britànics estableixen aranzels amb tercers més atractius que els europeus, això podria provocar una certa desviació del comerç.

De totes maneres, en un món globalitzat seguirem en contacte amb el país  veí,  tan per la lluita contra el terrorisme com per  l’ús d’una llengua que ha imposat la seva hegemonia arreu del món.

És un càlcul que es realitza basant-se en el nombre de vegades que surt la paraula “incertesa” als mitjans de comunicació.

Els tres principals ingressos per al 2016 han estat RNB en un 66,6 %, IVA amb un 11,11% i tradicionals amb el 14 %, gastant el 46,4 % (54.732,6milions €) amb creixement natural, un 44,2 % (52.095,5 mili €) en creixement, un 6,8 % en administració i un 2,5 en seguretat.

Mercat Interior

Actualment el mercat interior de la UE permet la lliure circulació de mercaderies, persones, capitals i serveis, havent harmonitzat polítiques fiscals i monetàries i adoptat uns aranzels comuns envers les importacions de països tercers.  L’ acta única europea completa el mercat interior, eliminant  les barreres tècniques a la circulació de mercaderies, realitzant una harmonització tècnica a través d’ organismes de normalització per tal d’assegurar la salut dels consumidors europeus, reforçant la lliure circulació de capitals, …És una de les actuacions prioritàries de la Comissió, encaminades a definir una estratègia de mercat únic (entesa com aquella que allibera tot el seu potencial de mercat lliure), en la unió del mercat dels capitals, en un pla fiscal per a les empreses i en el pla de mobilitat laboral. L’ Acta del mercat únic II afegeix, com a prioritat per a la Comissió, la mobilitat d’ empreses, el foment de l’ economia digital ( e-commerce,..) i la millora de la confiança dels consumidors ( transparència, comparativa preus,..)

Aquestes llibertats de moviment encara no s`han completat del tot, ja que el nombre de països és elevat, i els processos de transició son llargs.

Per regular el mercat, la Comissió ha desenvolupat aplicacions digitals, entre les que cal destacar el sistema SOLVIT (per buscar solucions als ciutadans o empreses que consideren que les administracions públiques els han vulnerat drets ),  el sistema IMI, com a recurs per proporcionar informació del mercat interior entre estats;..

El mercat únic ha proporcionat un augment del PIBUE del 1,5%, ha creat entre 300.000 i 900.000 llocs de treball i ha aconseguit disminuir l’ inflació al 1,5% ( dades 1995, envers 1993); L’ informe Cecchini va pronosticar un augment del PIBUE entre un 5% i un 7%, una reducció dels costos de producció en un 2% i la creació de dos a cinc milions de llocs de treball. Son dades superiors, degut a que encara no s’ha acabat el procés de mercat únic, la crisi financera dels últims anys i els costos de la reunificació d’ Alemanya.

Segons el PE si s’ eliminen totes les barreres es podria incrementar en 23.000 milions anuals el PIBUE; en aquest sentit, la comissió IMCO del parlament europeu afirma: “El mercado interior ha contribuido considerablemente a la prosperidad e integración de la economía europea. Ha aumentado los intercambios comerciales dentro de la Unión alrededor de Fichas técnicas sobre la Unión Europea – 2017 3 un 15 % anual durante diez años; ha impulsado la productividad y reducido los costes mediante la supresión de las formalidades aduaneras, la armonización o el reconocimiento mutuo de las normas técnicas, y la disminución de los precios debida a la competencia; ha generado un crecimiento adicional de un 1,8 % en los últimos diez años, y ha creado unos 2,5 millones de puestos de trabajo más, al tiempo que ha acercado los niveles de ingresos de los distintos Estados miembros”.

El que és evident es que l’objectiu és eliminar totes les barreres, ja siguin físiques, tècniques o fiscals. En aquest sentit s’ havia parlat de barreres tècniques a les normes d’ estandardització que serveixen per harmonitzar i normalitzar productes, processos, serveis, mètodes,…més lluny d’ això aquestes normes milloren la competitivitat, el funcionament del mercat únic, la protecció del medi ambient i la innovació; de fet cara l’ estratègia Europa 2020 han de servir per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Queda pendent la coordinació de polítiques fiscals ( cas de l’ IVA i dels IIEE i els seus procediments, de vegades excessivament burocràtics i lents ).

El comerç intracomunitari ha crescut considerablement, sobretot gracies a la supressió de les barreres físiques, l’ eliminació de formalitats duaneres i els endarreriments a les fronteres, la liberalització del transport i l’ eliminació de barreres tècniques gracies a les normalització. Segons l’ enquesta Eurostat de 1995, a 13.500 empresaris, els sectors més afavorits han estat el químic, l’ enginyeria mecànica, la maquinaria d’ oficina, l’ alimentació i els vehicles a motor.

Pel que fa referència al mercat laboral existeix la xarxa EURES que facilita la recerca d’ ofertes a qualsevol estat membre, alhora que els règims de la seguretat social estan coordinats amb normes comunes.

El mercat de capitals i els acords de doble imposició, han augmentat considerablement, ja que el diner és molt sensible als tipus d’ interès. Cal una harmonització de la càrrega impositiva del capital.

La contractació pública ha millorat, doncs les licitacions en el DOCE han augmentat considerablement, les compres del sector públic també.

S’han incrementat a diversos estats els serveis oferts a través de filials i agències, excepte el sector de l’ hostaleria i les agències immobiliàries, ja que aquestes els ofereixen en un entorn més local.

El mercat únic disposa d’ ajuts a certs sectors/activitats, entre els que cal destacar els ajuts de la PAC ( Politica agrària comunitària). En aquest sentit aquests ajuts han sofert diverses variacions i la pròpia política comuna també s’ha vist abocada a varies reformes, la ultima presenta una línia de sostenibilitat ambiental, ja que condiciona l’ ajut a espais sense conreuar de manera intensiva ( greening ). Hi ha diferencies significatives entre estats, i alguns reben menys del que aporten. Més de la meitat dels ajuts son per desenvolupament econòmic de regions amb baix nivell de vida, i nun 30 % es destinen a I+D, recerca, medi ambient, PIMES i exportació, mentre que un 12% van a sectors concrets (  Naval, siderúrgica, carbó, automòbil ) , cosa que pot distorsionar els respectius mercats.

La transposició de les normes europees a cada estat membre està millorant considerablement, tot i que encara no és absoluta; en aquest sentit els estats membres han de cooperar i col·laborar per la ràpida i eficaç adopció legislativa.

Les polítiques de defensa de la competència presten especial atenció als acords tipus càrtel, a les posicions dominants de certes empreses, a les fusions i a les aliances internacionals, sense oblidar la liberalització de les telecomunicacions, el transport i l’ energia. Les liberalitzacions poden portar a reduccions importants de preus pels consumidors, al augmentar la competència, i aquestes actuacions haurien de ser prioritàries per tal de incrementar el poder adquisitiu dels ciutadans i fomentar el consum.

En aquest sentit el mercat haurà de regular i/o fomentar la nova economia del coneixement, com a factor productiu i alhora com a producte de consum. Davant les prioritats de la Comissió en aquest aspecte, caldrà introduir dins el mercat únic el comerç electrònic, la seguretat digital, la protecció de dades personals, el comerç del coneixement.

El president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, en el discurs sobre l’estat de la UE 2017, afirma que el creixement de la UE es situa per sobre del 2%, superior al creixement dels Estats Units d’Amèrica,  que la taxa d’atur és la més baixa endels últims nou anys, que hi ha més de 235 milions de persones treballant, que s’han concedit préstecs a PIMES,fet inversions, que s’han reduït els dèficits públics del 6,6 % al 1,6 %, …i demana mantenir i mirar cara al futur, amb una Europa més unida, més forta i més democràtica cara el 2025.

Miquel Rusiñol, president d’Agroprés

Avantatges nutricionals que aporta la carn de xai

Per a un burgalés, en concret de la Ribera del Duero, el xai de llet de xurro rostit a la graella, utilitzant com a focus calorífic sarments de ceps ull de llebre (tempranillo), i regat amb un vi negre jove, roure o criança de Ribera és el millor menjar que se li pot presentar una contra tarda de primavera, estiu i fins i tot de tardor. Per contra comproves que, en els últims anys, la carn de xai, ha estat identificada com a poc saludable a causa del seu alt nivell de colesterol i la seva alta proporció de greix saturat. Davant aquestes afirmacions penses que en aquesta societat alguna cosa no funciona de manera natural, ja que en ser la carn rostida a la graella el greix cau sobre les brases on és consumida. És per això que l’Organització interprofessional de l’Oví i Cabrum s’ha proposat canviar aquesta concepció i que el consumidor associï aquest tipus de carn, la qual, entre molts altres, consumeixen els riberencs burgalesos, amb el concepte salut.

Per a això ha comptat amb el treball del Servei d’Anàlisi i Innovació en Productes d’Origen Animal (SIPA), pertanyent a la xarxa de Serveis de Suport a la Recerca i Desenvolupament Empresarial, SAIUEx, de la Universitat d’Extremadura. En aquest sentit el seu director tècnic Antonio Silva explica que “l’estudi ha consistit en una avaluació nutricional de la carn d’oví i cabrum, encarregat per la Interprofessional de l’Oví i Cabrum (INTEROVIC), focalitzada en les races més representatives de la producció nacional de aquests tipus de carns”. A més, afegeix l’investigador, aquesta necessitat de revalorització es fonamenta en la “mala premsa que clàssicament té la carn d’aquests animals i que estava així manifestada en les taules de composició d’aliments com BEDCA, (Base de Dades Espanyola de Composició d’Aliments) en la qual se li atribueix una sèrie de característiques nutricionals negatives com un alt percentatge de colesterol o un balanç d’àcids grassos saturats i mono insaturats decantat cap al perfil d’àcids grassos saturats, i fonamentat en estudis molt antics, en la majoria dels casos sense especificar el tipus d’animal ni el tall comercial, pel que era necessari un estudi d’aquestes característiques, en el qual es actualitzés la informació nutricional d’aquestes carns abastant els talls o peces comercials en les races més representatives de la producció nacional actual”.

A més, en aquest treball no només participava el SIPA, mitjançant l’estudi nutricional de proteïnes, greixos i perfil d’àcids grassos, colesterol, vitamines hidrosolubles i liposolubles, sinó que també ha estat involucrat el Centre d’Investigacions Científiques i Tecnològiques d’Extremadura (CICYTEX), que amb el Dr. Fermín López s’ha encarregat de la presa de mostra i la recerca de camp en els operadors reals d’aquests tipus carn, el que permet que la informació obtinguda sigui un fidel reflex de la qualitat nutricional de la producció nacional de la carn d’oví i cabrum.

En el disseny experimental plantejat es van abordar quatre peces comercials (paleta, costellam, costellam cuinat i cama) en cabrit de llet, representat per la raça Murciana-Granadina; en xai de llet, representat per les races Castellana i Churra, i finalment xai recental o lleuger, en el qual es van considerar les races Segurenya, Manxega, Rasa Aragonesa i Merina, de tal manera que es va cobrir la totalitat de representació d’aquests animals que hi ha al mercat. Finalment, també va participar la Universitat de Saragossa, a la qual INTEROVIC va encarregar l’estudi dels minerals.

Així, derivat de l’estudi s’ha pogut comprovar com el balanç entre àcids grassos saturats i mono insaturats que presenten aquestes carns està bastant equilibrat avui en dia, situació que té molt a veure amb les condicions d’alimentació actuals i el maneig d’aquests remugants, i que els nivells de colesterol obtinguts estan entre un 4-15% més baixos que els indicats anteriorment a les taules composicionals. A més gràcies a aquest treball s’ha pogut establir, en el marc de les normatives vigents, declaracions nutricionals per a aquestes carns com Alt contingut de vitamina B6, vitamina B12, i font de niacina, seleni, zinc i fòsfor, nivells que com indica Antonio Silva, permeten en el marc normatiu actual, generar les corresponents declaracions saludables.

L’estudi per tant presenta un doble objectiu: d’una banda actualitzar la base de dades (BEDCA) que tal com explica el responsable del SIPA “el servei va formar part activa del procés d’actualització interaccionant amb els responsables de BEDCA per defensar la qualitat i solidesa de l’estudi de cara a comptar amb entrades a la base de dades per a les diferents parts comercials estudiades del cabrit de llet i xai de llet i recental, abastant així totes la possibilitats que pot tenir el gran públic a l’hora de consumir aquest tipus de producte” i, de l’altra, revaloritzar la qualitat nutricional de la carn de xai i oví.

L’interès d’INTEROVIC en aquestes dades també resideix, com comenta Antonio Silva “en presentar-los i posar-los en coneixement de la comunitat mèdica ja que es pretén establir les bases per passar de la proscripció de la carn de xai a la prescripció de la carn de xai”.

Els riberencs esperem que la proscripció passi aviat a la prescripció i que a més de gaudir menjant unes bones costelles rostides no ens quedin càrrecs de consciència per atemptar contra la nostra salut.

Jesús Domingo, vicepresident primer d’Agroprés

Quedaran agricultors en el futur?

Els titulars de les explotacions agràries cada vegada s’estan fent més vells. Només una mica més del 5% de les 11 milions d’explotacions agràries europees estan dirigides per agricultors menors de 35 anys. En canvi, els agricultors que ja superen l’edat de jubilació (més de 65 anys), representen el 31% del total d’agricultors de la Unió Europea (UE), es a dir, al voltant de 3,2 milions d’agricultors. La manca de pagesos joves és un problema a mig termini.

Les xifres difereixen enormement segons el país de la UE. Romania s’enfronta potencialment el major problema ja que aglutina el 45% de tots els agricultors de la UE amb més de 65 anys. Portugal és un altre país amb una bretxa generacional potencialment significativa, ja que la meitat dels seus agricultors tenen més de 65 anys. A Alemanya, Àustria i Polònia, en canvi, menys del 10% dels agricultors continuen amb més de 65.

Hi ha més agricultors grans que joves, però afortunadament els agricultors majors només tenen explotacions relativament petites: 6,3 hectàrees de mitjana, en comparació amb la mitjana de la UE de 16,2 hectàrees. Els joves pagesos tenen col·lectivament una participació global molt més petita de la terra disponible (perquè hi ha relativament pocs), la mida real de les granges que exploten és proper a la mitjana general (16,1 ha). En altres paraules, la majoria de les terres i granges són explotades pels agricultors de mitjana edat.

Jesús Domingo, vicepresident 1r d’Agroprés

Es perdran els ajuts europeus

La ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, ha mantingut durant tot el procés del referèndum català un to molt moderat. Mai ha entrat en polèmiques en les seves declaracions, s’ha mostrat moderada i fins i tot des del ministeri es va assegurar que es pagaria l’avançament de la PAC el dia 16 (en tenir la Generalitat els comptes intervingudes), però la possibilitat que es pugui aprovar una Declaració Unilateral d’Independència ho ha canviat tot. Per això, la ministra ha advertit als pagesos catalans que una hipotètica independència del seu territori suposaria la pèrdua d’ajuts europeus i dels mercats que garanteixen a l’actualitat el desenvolupament de la seva activitat.

En declaracions a la premsa realitzades abans de presidir la cloenda de la 19a Jornada Informativa de Regs Ciutats i Pobles a Osca, la ministra ha explicat que la independència derivaria en la pèrdua de “molts” dels milions d’euros que els proporcionen estabiltat als ramaders i agricultors catalans. García Tejerina ha indicat que “els agricultors i ramaders catalans han de saber què implica el que els estan oferint els dirigents de la Generalitat”. Per afegir que “no cal posar-se en aquesta hipòtesi, però els agricultors i ramaders catalans han de saber què implica el que els estan oferint els dirigents de la Generalitat”.

La titular d’Agricultura del govern espanyol ha destacat que Espanya i la Unió Europea són consumidors habituals de productes dels pagesos catalans, de manera que, al seu parer, “aïllar-se és perdre” els mercats que generen riquesa. “Crec que hem de centrar ara en cosir el dolor que la Generalitat i els seus dirigents han causat als ciutadans catalans, i aquí és on hem de centrar els nostres esforços”, ha dit.

Reclamen el restabliment de la normalitat

Per la seva banda, APROA i COEXPHAL han reclamat que es restableixi com més aviat millor la normalitat, tranquil·litat social i la seguretat a Catalunya. I d’aquesta manera preservar la confiança dels mercats i clients a casa nostra, imprescindibles perquè el comerç hortofructícola d’Almeria es desenvolupi adequadament.

L’horticultura del sud d’Espanya es recolza en una activitat comercial permanent que requereix de condicions d’estabilitat social i seguretat jurídica per al seu desenvolupament. Els recents esdeveniments que s’estan vivint a Catalunya estan tenint conseqüències en el sector empresarial i en la imatge d’Espanya com a Estat solvent capaç de garantir el seu propi ordre constitucional.

L’agricultura és el principal pilar econòmic d’Almeria i qualsevol incident que afecti a aquest sector, que dóna feina a més de 100.000 persones, compromet també el futur de tota la província, asseguren, després que COEXPHAL ja es queixés de la vaga del passat dimarts pels perjudicis que va ocasionar en els seus enviaments de fruites i hortalisses.

Tan mateix, han volgut mostrar el seu suport al Govern i Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perquè de manera urgent i inequívoca restitueixin l’ordre Constitucional, la Seguretat Jurídica i l’Estabilitat Social a Catalunya.

Jesús Domingo, vicepresident 1r d’Agroprés

La clau està en mans de les entitats bancàries

Tres son els poders fàctics tradicionals: diners, religió i exèrcit. Dels tres, qui mana realment a la Europa democràtica son els diners.

Davant un Estat opressor en molts estadis de la vida quotidiana, que actua en qualsevol front emparant-se en la llei i la constitució, els catalans ho tenim cru per a esdevenir una república.

De la mateixa manera que han processat i detingut a persones, sancionat i multat, intervingut mitjans de comunicació, violat les seves pròpies lleis, etc., han intervingut els comptes de la Generalitat i poden intervenir els comptes bancaris de qualsevol de nosaltres i no sols els diners sinó també el patrimoni.

Per això, dic que la clau està en les entitats bancàries. Si tenim els diners en bancs que poden ser intervinguts: hem perdut.

CaixaBank i Sabadell envien un missatge de calma als clients (ARA 4/10/2017). Diuen que “compten amb els instruments adequats en el marc de la UE i del sistema de supervisió bancari europeu per protegir els interessos dels clients”. Afegeixo: volem saber quins son els instruments i quin es el sistema de supervisió car quan l’Estat bloqueja un compte, ells ho fan.

Per tant, ho donen motius explícits de tranquil·litat o caldrà cercar alternatives.

Toni Roca, soci d’Agroprés

Els agricultors i ramaders del segle XXI

Encara avui, en ple segle XXI, són moltes les famílies que viuen del fruit de les seves collites, dels seus cultius, encara que, tot s’ha de dir, amb força dificultats, no només per la insuficiència d’ajudes econòmiques a l’agricultor sinó pels problemes que es plantegen diàriament com són les inclemències meteorològiques, el deteriorament del medi ambient, les freqüents expropiacions de sòl que es duen a terme per realitzar autopistes, carreteres o zones industrials i que fan que moltes de les explotacions agrícoles desapareguin. A tot això avui cal afegir els efectes del canvi climàtic.

Malgrat tot no podem oblidar que l’agricultura és un sector estratègic per a l’economia, no només nacional sinó internacional. A Espanya fins als anys 60, l’agricultura va ser un pilar fonamental no només des del punt de vista econòmic, sinó també social, d’ocupació i mediambiental, però segons dades facilitades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a Espanya el nombre de persones ocupades en la indústria alimentària el 2014 suposava un 2%. El descens és més que evident encara que no preocupant, aquest 2% continua garantit una alimentació sana i suficient per als més de 45 milions d’hàbitats d’Espanya.

L’explotació de la terra amb la finalitat de produir aliments, d’origen vegetal i animal, és una tasca que l’home realitza des de l’antiguitat (he comentat i escrit algunes vegades que el major salt que ha fet la civilització humana va ser quan l’home va passar de nòmada a sedentari, quan de caçador va passar a ser agricultor i ramader) i és una constant preocupació no només dels governs i d’organitzacions internacionals sinó també de l’Església catòlica com es pot veure en les diferents mencions a l’agricultura i al treball agrícola realitzades en les Encícliques dels Papes com Sant Joan XXIII a Mater et Magistra on es fa referència a la modernització de l’agricultura, i Sant Joan Pau II en l’encíclica Laborem Exercerns revaloritza i dignifica el treball al camp. A la Gaudium et spes del Concili Vaticà II es fa al·lusió a les enormes desigualtats econòmiques i socials que pateixen els treballadors del sector agrícola.

El futur de l’agricultura i les condicions de vida laboral dels agricultors i ramaders són uns dels reptes del s. XXI; l’activitat agrícola ha de ser recolzada en primer lloc pels urbanites, reconeixent l’esforç que han de fer els agricultors perquè diàriament arribin a la taula prou aliments sans i de qualitat i, per descomptat, des de les institucions, fomentant la publicació d’ajudes al sector agrícola i treballant per la dignitat i millora de les condicions de treball dels agricultors.

Perquè entre els valors que els agricultors ens ensenyen dia a dia, preparant la terra, sembrant, plantant, lluitant contra males herbes, malalties i plagues, collint els seus camps i alimentant i cuidant dels seus animals, es troben l’esforç, la paciència, el sacrifici i el compromís amb la societat. Valors que engrandeixen i dignifiquen a totes les persones, especialment als agricultors i ramaders.

Jesús Domingo, vicepresident i soci d’Agroprés

Impostos o salut?

Com m’agrada que tinguin cura per la meva salut … tot i que sempre l’hagi de pagar jo. El famós impost a les begudes ensucrades que ja ha implantat Catalunya (i que no trigarà a aplicar-se a Espanya, i si no al temps) és un altre clar exemple de com els polítics saben governar … la butxaca dels contribuents, perquè cada mesura que prenen no repercuteix directament en la salut dels ciutadans, sinó a la butxaca. I només quan aquest està buit se suposa que es guanya en salut.

Ja va passar amb el tabac. Era (i és) la xacra de la societat… perquè era la partida que més diners es gastaven els Estats en Sanitat. Es van imposar nous impostos, es van marcar els paquets amb imatges de càncers i morts (s’obligarà ara als refrescs a posar aquestes mateixes imatges per conscienciar la societat del perill de beure moltes Coca-Cola i similars?) I es van recaptar milers de nous milions d’euros. El consum de tabac ha baixat? Sí. Significativament? No. Però els diners recaptats serveix per tapar els forats que es creen en altres àrees (perquè la Sanitat en aquest país no ha millorat precisament, sinó més aviat al contrari) i es deixa un ‘marge de millora’ per tornar a pujar els impostos al tabac.

Ara els toca el torn a les begudes ensucrades, un terme que va molt més enllà de la popular Coca-Cola, ja que inclou a begudes de nèctar i sucs de fruites, begudes esportives, els refrescos de te i cafè, les energètiques, llets endolcides, batuts o aigües amb sabors. I s’espera que a curt termini incideixi en el menjar escombraries i la pastisseria industrial. Tot per la nostra salut, tot i que el primer que han fet els nostres polítics és calcular quant van a recaptar (31 milions per any només a Catalunya).

Que l’abús d’aquests productes són dolents per a la salut; si. Que s’hauria educar les noves i velles generacions en una alimentació més saludable; també. Que totes les mesures que prenguin els nostres polítics per millorar el nostre benestar la haguem de pagar nosaltres; no ho tinc més clar. Em fa la sensació que, a aquest pas, és menys saludable per a nosaltres (i especialment per a la nostra economia) viure amb aquests polítics que viure en un McDonalds.

A més, per als que som d’origen agrari i concretament de la Conca del Duero, després de tants anys d’esforç per millorar la producció i la qualitat de la remolatxa, ens cau com una pedrada.

Jesús Domingo, vicepresident d’Agroprés

El comissari Phil Hogan alerta contra el “Frexit”

França està en plena campanya electoral, acabada la primera volta i a dues setmana de les eleccions presidencials, segona volta. Alguns candidats, amb Le Penn al capdavant, han estat i estan incloent en els seus discursos electorals la promesa d’una possible sortida de França de la Unió Europea (UE), el “Frexit”.

El Comissari d’Agricultura de la UE, Phil Hogan ha escrit una tribuna al diari Le Monde per alertar la ciutadania gala dels greus riscos d’un “Frexit”. Hogan ha alertat que els polítics fan promeses només basades en els seus propis interessos, que després no poden complir i repercutint amb les seves accions a tot el col·lectiu. Considera que el sector agrícola francès no és immune a aquest tipus de retòrica.

Recorda que una de les raons per la qual els agricultors britànics van votar aclaparadorament a favor de la sortida de la UE era la ignorància de les conseqüències d’aquesta decisió. Alguns polítics francesos estan fent servir la mateixa retòrica, que van utilitzar els seus homòlegs britànics, per convèncer al sector agrari francès que els aniria molt millor si s’alliberessin del “jou europeu”, que Europa és el problema, no la solució i que a tots, especialment als agricultors, els aniria millor sense la UE.

Hogan recorda als agricultors francesos, els darrers dies ho estem petin els hispans amb el tema del vi, temptats per les promeses dels polítics “pro-Frexit” -extrema dreta, que passa a la segona volta i extrema esquerra que probablement demani el vot en aquest sentit-, que sortir de la UE suposaria una forta caiguda dels seus ingressos i de les exportacions de França.

Jesús Domingo, vicepresident 1r d’Agroprés

Agroprés dóna suport a la tasca dels agents rurals

Arran dels tristos fets succeïts a Aspa (Lleida) el passat 21 de gener de 2017, en que resultaren morts dos Agents del Cos d’Agents Rurals (CAR) de la Generalitat de Catalunya, voldríem emetre les següents consideracions.

Des de l’Associació Catalana de Periodistes i Escriptors Agraris (Agroprés) primer de tot volem comunicar el nostre astorament per tant tristos fets i volem mostrar públicament el nostre més sincer condol cap a les famílies i amics dels difunts, així com mostrar la nostra solidaritat cap al col·lectiu d’Agents Rurals; tots ells han sofert un cop irracional e imprevisible, fora de tota lògica i que cal condemnar de manera ferma.  Restem a la seva disposició en allò que puguem oferir o ajudar.

Volem destacar la important feina que el Cos d’Agents Rurals ve realitzant a casa nostra des de l’any 1986, en que foren traspassades les competències forestals i mediambientals estatals a la Generalitat, i que abasten l’ampli espectre que té el món rural a casa nostra: caça, pesca, incendis, abocaments, aprofitament silvícola, gestió de fauna, pagesia, protecció de la biodiversitat, regulació de la circulació motoritzada, difusió dels valors naturals i un llarg etcètera que comporta implícita la realitat diària del món rural.

Conscients de la gran tasca que realitza aquest cos, que normalment resta desconeguda pel gran públic (essencialment de caire urbà) degut al restringit dels seus efectius o per la poca presencia als mitjans de la tasca per ells realitzada, volem comminar-los a no defallir en la seva tasca malgrat les adversitats que se’ls presenten i que facin honor a la professionalitat de que fan gala.

Cordialitat i bona entesa

Des de el món rural no s’entenen els fets succeïts el passat mes de gener a Aspa, ja que de manera habitual, en els milers d’actuacions que realitzen els membres d’aquest cos, sol imperar la cordialitat i la bona entesa;  hom reconeix la seva tasca policial quan a vigilància de l’entorn rural, diferenciant-la quan a finalitats, continguts, maneres i ‘savoir faire’  a la resta de policies presents al territori. Entenem que els Agents Rurals, més coneguts com a ‘Forestals’ en pobles i viles rurals de casa nostra, són un cos de vigilància administrativa, que rarament han de tractar amb delictes o delinqüents i que tradicionalment han realitzat les seves activitats sense necessitar l’ús d’armes i amb la simple concurrència dels seus coneixements legals , del coneixement del territori i el reconeixement dels seus habitants, autèntica font d’autoritat en el món rural.

Per tot això, observem preocupats la deriva que venen prenent  certes informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació on es fa esment i, aparentment una forta aposta, per part d’alguns membres del col·lectiu (desconeixem si gaire representatiu de la totalitat del sentiment del cos) quan a la necessitat de dur armes per a realitzar la seva tasca. Des d’Agroprés, no creiem que dotar d’armament als membres del CAR pugui resoldre cap situació de les que han de resoldre habitualment i, en canvi, si que pot espatllar la bona imatge d’aquest col·lectiu que, en sintonia amb algunes de les forces policials mes modernes del món (Regne Unit, Irlanda, Islàndia, Noruega i Nova Zelanda), realitzen la seva tasca en absència de la coacció que comporta la presencia d’armes en les relacions humanes i/o socials.

Expressament cal dir que, en el camp català, són molt poc habituals les situacions que poden obligar a recórrer a l’ús de cap mena d’arma  o dissuasió violenta (tasca eminentment policial) i que entenem que aquests fets excepcionals no són la norma, per tant , no volem ni entenem que els responsables d’aquest cos es puguin plantejar que els seus agents, emprenguin aquest camí que, sens dubte , alteraria la convivència fluida  que hi ha hagut fins ara entre els Forestals i l’entorn rural, pagès i ramader.

Dit això, sols en resta encoratjar-vos a seguir amb la vostra feina sense defallir per les moltes adversitats que poden sorgir al llarg del camí, tenint present que el millor homenatge als caiguts, provindrà de seguir fent la feina ben feta.

Miquel Rusiñol i Tarrés, president d’Agroprés

30 anys de l’Associació Femenina del Medi Rural

El 13 de desembre, dia de Santa Llúcia a la tarda, ha fet 30 anys que vam fer la presentació de l’Associació Femenina del Medi Rural, al Fòrum Verges (avui Universitat Pompeu Fabra), que vam crear a resultes de l’entrada al Mercat Comú i jo com a delegada a la Comissió Femenina del COPA, tot i que no estava massa d’acord en viatjar a Brussel·les, ja que tenia altra feina; però el 27 de juny d’aquell 1986 vaig assistir a la primera reunió i vaig veure la necessitat de crear una associació per implementar les normatives europees que no teníem aquí, en informació, formació, reconeixement de drets, projectes d’agroturisme, fons europeus, etc.dscn1126

Així va néixer la nostra associació dins de Joves Agricultors, més tard ASAJA i AMFAR l’any 2.000. Què s’ha aconseguit en aquests 30 anys? Si parlem del canvi que s’ha experimentat amb les millores per a les dones, socials, jurídiques, de seguretat en el treball, de formació i d’igualtat en son moltíssimes. El primer i més important, la Directiva 86/613 amb el principi d’igualtat entre homes i dones, que treballin com autònoms, inclosa l’agricultura; al 1998 em va tocar defensar-la al Parlament Europeu, va ser una experiència molt forta quan tots els països la van aprovar, menys el Regne Unit que era contrari a aquesta Directiva. Finalment va ser aprovada el 1992 i a l’Estat Espanyol al 1995 amb el Govern de Felipe González, vaig anar a explicar-la per tot l’Estat, des de Galicia fins a Balears. Abans d’aquesta Directiva les dones agricultores no podien cotitzar sinó eren propietàries, el seu treball invisible i, tant tampoc votar a les cambres agràries, ni fer formació contínua, ni tenien reconeguts els seus drets, ni formar part de societats limitades.

Modificació de la jubilació anticipada

L’any 2000 vaig presentar esmenes al Reglament del FEOGA demanant que es modifiqués la jubilació anticipada dels pagesos, tant titulars com assalariats i conjugues col·laboradors. És gràcies a aquesta esmena que les dones agricultores d’Europa es poden acollir a la jubilació anticipada. També que es tingués en compte la igualtat d’oportunitats per obtenir els Fons Europeus.

Aquí la nostra associació tenia molta feina portant tota aquesta informació, realitzant jornades de salut i seguretat en el treball, conciliar treball i família, seguretat alimentària, defensar les beques pels fills dels agricultors, etc. Si la Universitat no va al camp, que el camp pugui anar a la Universitat.

Hem fet concursos per escoles rurals, projectes Force de formació, d’agroturisme, Equal Urba Rural per emprendre. Publicacions com la d’en Jordi i la Rosa, un conte infantil de prevenció dels riscos a les explotacions agràries, de l’Esther Casals, que ha estat secretaria general de l’associació, i els dibuixos de la Pilarín Bayés. També, el llibre Passant el sedàs 10 anys de la nostra agricultura a Europa. Han estat anys de molta activitat; ara, la situació ha canviat, la majoria de les dones formen part de les empreses familiars tant en societats, SATS o cooperatives, tenim l’agroturisme consolidat, la seguretat social, …. És a dir la nostra entrada a la Unió Europea ha estat molt bona per aconseguir el que no teníem com a dones i famílies.

Però, per la nostra agricultura i ramaderia podem dir que molt poc hem aconseguit, més aviat s’han perdut moltes explotacions, ens deien que per ser més competitius, doncs ni així; avui tenim unes explotacions molt ben preparades, amb noves tecnologies i son per perdre diners, especialment la ramaderia que al cap de 30 anys encara paguem la mala negociació de la nostra entrada. Jo era la més fervent Europea, ara la Unió Europea que no sap gaire cap on va, esperem que això no sigui més que un mal moment. Necessitem una Europa forta i més coherent.

Felicitats a les dones que ho han fet possible. Moltes gràcies.

Rosa Pruna, presidenta d’ASAJA, ex presidenta de l’Associació Femenina del Medi Rural