Els representants del sector forestal català estan en contra de la proposició de Llei de l’Agència del Patrimoni Natural

Les principals entitats que agrupen el sector agrari i forestal de Catalunya reclamen que s’aturi la creació de l’Agència Catalana del Patrimoni Natural, prevista dins el marc d’ESNATURA. El sector, demana aturar-ne la creació fins aconseguir una nova versió de l’estratègia i un acord entre els propietaris i el Govern de la Generalitat.

A més, el conjunt d’organitzacions també demanen la revisió de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (ÉSNATURA). El projecte afecta directament espais agraris i forestals que són de titularitat privada i el document presentat l’abril de 2017 s’ha gestat amb presses i sense la participació real i efectiva de la gent del territori.

Impulsar el Centre de la Propietat Forestal

El Consorci Forestal de Catalunya, la Unió de Pagesos, els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals, es van reunir el passat 23 de maig amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, per manifestar formalment les objeccions al projecte. La principal demanda de les organitzacions és Impulsar el Centre de la Propietat Forestal (CPF), on hi són representats tant els propietaris forestals privats, com l’administració de tots els boscos de Catalunya. Quelcom fonamental doncs facilita el seu paper d’aglutinador i impulsor de les diferents polítiques dirigides als terrenys forestals.

L’article 4 de la Llei 7/1999 indica que el CPF hauria “d’Informar i ésser escoltat en relació amb l’aprovació de qualsevol normativa i instrument de planejament o projecte que afecti superfícies forestals de titularitat privada”. Segons argumenten les organitzacions del sector agrari i forestal, la redacció del projecte hagués requerit d’un procés de concertació previ amb el CPF per debatre, en primer lloc, l’oportunitat de la seva elaboració i aprovació i, en segon lloc , la seva orientació i continguts.

Aquesta manca de participació també s’estén a l’àmbit agrari, en què tampoc les organitzacions més representatives han estat requerides per a debatre les propostes i els plantejaments estratègics.

Millorar la governança del SENP

Un altre punt clau de les demandes del conjunt d’organitzacions, és la necessitat de millorar la governança del Sistema d’Espais Naturals Protegits (SENP) per tal de garantir la participació de les organitzacions representants dels titulars d’activitats agràries i forestals. Més del 80% dels ENP són de caràcter forestal i els propietaris dels espais reclamen més veu i vot en la seva gestió.

Les organitzacions també reclamen incorporar i posar en valor la importància de la gestió i de l’aprofitament sostenible dels recursos naturals, com un pilar bàsic de la conservació. Quelcom que també demanen les directrius internacionals sobre conservació i millora de la biodiversitat, i que passa altre cop per reconèixer a propietaris forestals i pagesos com un aliat i no com una trava, en les polítiques de millora del territori.