El Govern central aprova el Projecte de Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària

391184

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, l’objectiu del qual és augmentar l’eficàcia i competitivitat del sector agroalimentari espanyol i reduir el desequilibri en les relacions comercials entre els diferents operadors de la cadena de valor. Tot això, en el marc d’una competència justa que redundi en benefici del sector i els consumidors.

Per al compliment d’aquest objectiu, el projecte es basa en un model mixt de regulació i autoregulació de les relacions comercials entre els agents de la cadena alimentària. A la primera part, la regulació, es contemplen dos elements fonamentals: els contractes alimentaris i les pràctiques comercials abusives, que són d’obligat compliment per les relacions comercials de tots els operadors, des de la producció fins a la distribució.

Contractes alimentaris

En relació amb els contractes alimentaris que es subscriguin entre els operadors de la cadena alimentària, i per garantir la seguretat jurídica i l’equitat en les relacions comercials, la novetat més significativa és l’obligació de formalitzar per escrit en determinades casos, depenent de l’import i de la situació de desequilibri.

Aquesta obligació afecta a les relacions comercials dels operadores que realitzen transaccions comercials, continuades o periòdiques, el preu sigui superior a 2.500 euros. No obstant, quan el pagament es faci al comptat, no serà necessari subscriure un contracte, tenint les parts l’obligació d’identificar com a operadors i documentar les relacions comercials mitjançant la corresponent factura.

Finalment, es regulen les subhastes electròniques i l’obligació de conservació de documents que els operadors han de mantenir durant un període de dos anys.

Pràctiques comercials

El Projecte de Llei prohibeix les modificacions de les condicions contractuals establertes en el contracte, llevat que es realitzin per mutu acord de les parts. Respecte als pagaments comercials, es prohibeixen tots els pagaments addicionals més enllà del preu pactat, excepte en dos supòsits específics i sota condicions restrictives.

En relació amb la informació comercial sensible, no es pot exigir a un altre operador informació sobre els seus productes més enllà de la que resulti justificada en el context de la seva relació comercial. A més, la informació obtinguda només podrà destinar-se als fins per als quals va ser facilitada, respectant la confidencialitat de la informació.

Sobre gestió de marques, s’estableix l’obligació dels operadors de gestionar les marques de productes alimentaris que ofereixin al consumidor, tant les pròpies com d’altres operadors, evitant pràctiques contràries a la lliure competència o que constitueixin actes de competència deslleial.

Finalment, es prohibeix l’aprofitament indegut per part d’un operador i en benefici propi de la iniciativa empresarial aliena, així com les que constitueixin publicitat il · lícita o deslleial mitjançant la utilització, ja sigui en els envasos, en la presentació o en la publicitat del producte o servei de qualssevol elements distintius que provoquin risc d’associació o confusió amb els d’un altre operador o amb marques o noms comercials d’un altre operador.

Codi de Bones Pràctiques

L’autoregulació de les relacions comercials se centra en l’establiment d’un Codi de Bones Pràctiques Mercantils a la contractació alimentària, que impulsarien el Ministeri i les organitzacions i associacions representatives de la producció, la indústria o la distribució, la adhesió és voluntària per part de els operadors de la cadena.

El Ministeri d’Economia i Competitivitat i les comunitats autònomes, participaran, també, en l’acord per tal de promoure un codi d’aplicació uniforme en tot el territori espanyol.

A aquests efectes, s’ha previst crear un Registre estatal, com a instrument públic que agruparia tots aquells operadors de la cadena alimentària que s’adscriguin al Codi esmentat anteriorment. Els operadors adherits tindran l’obligació de sotmetre la resolució dels seus conflictes al sistema de resolució de conflictes que es designi en el Codi de Bones Pràctiques.

Tanmateix, el Projecte de Llei preveu la possibilitat que existeixin altres codis de bones pràctiques mercantils, impulsats pels propis operadors de la cadena, amb més nivell d’exigència per als operadors que el subscriguin, que el Codi promogut per les administracions i el sector.

Observatori de la Cadena Alimentària

El Projecte de Llei crea l’Observatori de la Cadena Alimentària, que a més de realitzar les funcions que ja tenia l’Observatori de Preus, assumeix altres noves com informar de la proposta de Codi de Bones Pràctiques Mercantils a la Contractació Alimentària regulat en l’Avantprojecte, així com de les d’altres codis de bones pràctiques mercantils.

També durà a terme el seguiment i avaluació de les pràctiques comercials dels operadors de la cadena i ha de traslladar a l’autoritat competent, si detecta incompliments del que estableix la llei. També, entre les seves funcions, hi ha la de fomentar sistemes àgils en la resolució de conflictes en la negociació dels contractes relacionats amb la primera compra de productes peribles.

Agència d’Informació i Control Alimentaris

Així mateix es crea l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, com a modificació de l’organisme autònom Agència per a l’Oli d’Oliva, assumint a més de les funcions que exercia, altres noves relacionades amb el control del compliment del que estableix l’Avantprojecte de Llei

Entre les noves funcions, cal destacar que, l’Agència establirà i desenvoluparà el règim de control per comprovar el compliment del que disposa la llei, comprovarà les denúncies que els siguin presentades per incompliment del que disposa la llei i instruir el procediment sancionador per formular la proposta de resolució que procedeixi a l’autoritat competent del Ministeri d’Agricultura, o traslladar-les a la CNC.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: