El control integrat de plagues permet una reducció en l’ús de fitosanitaris

El control integrat de plagues permet una reducció en l’ús de fitosanitaris, garantint una agricultura sostenible i de futur. Espanya desenvolupa sistemes de lluita sostenibles en cultius com cítrics, oliveres, fruiters, vinyes, arròs, tomàquets i en els espais verds de les ciutats. Aquests mètodes de control s’han analitzat en el marc del 12è Simposi de Sanitat Vegetal que s’ha celebrat a Sevilla.

La Directiva comunitària d’Ús Sostenible (DUS) estableix que els estats membres tenen l’obligació de garantir l’aplicació de la Gestió Integrada de Plagues, a la vegada que  han de vetllar perquè els usuaris professionals tinguin accés a instruments per al seguiment de plagues, per a la presa de decisions i a serveis d’assessorament com les xarxes d’alertes i les guies de cultiu, segons va explicar Carlos Romero, cap de servei de la Subdirecció de Sanitat i Higiene Vegetal i Forestal del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA ).

A més, es fomentarà la gestió de plagues amb una alternativa no química, usant un baix consum de plaguicides.

Aquestes obligacions de la Directiva s’han transposat en el Reial Decret 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible de productes fitosanitaris, establint, entre altres novetats, un sistema d’assessorament, en el qual el primer pas és delimitar cultius i explotacions exemptes de tal assessorament; entre elles, la producció integrada i l’ecològica.

En el contingut de la documentació d’assessorament han de figurar el contracte d’assessorament, la memòria descriptiva de l’explotació, el document d’assessorament i les superfícies màximes per cultiu que poden ser assessorades. D’altra banda, en el si del Comitè Fitosanitari nacional s’està treballant actualment per definir les primeres guies de cultiu que hauran d’estar enllestides abans de l’1 de gener de 2014.

Alfonso Lucas, tècnic de gestió de plagues del Servei de Sanitat Vegetal a la Comunitat de Múrcia,va indicar els beneficis per al control eficient de les plagues en el cultiu de cítrics gràcies a l’aplicació de tècniques de gestió integrada. Aquest cultiu presenta condicions molt favorables per a la implantació d’aquest tipus de tècniques, entre les quals destaquen el control biològic i tecnològic. Les bones expectatives que aquesta situació ofereix al cultiu s’han de veure protegides per un increment del consum i per un millor preu de venda de la collita, de manera que els agricultors tinguin un incentiu real per incorporar aquestes tecnologies.

Encara que no tots els problemes del cultiu poden resoldre per aquests mètodes, un nombre important d’ells poden ser controlats de forma acceptable. No significa prescindir absolutament dels fitosanitaris sinó racionalitzar el seu ús i harmonitzar-lo amb insectes auxiliars o el control tecnològic, aconseguint fruits amb baixos nivells de residus segons la demanda del mercat. Per exemple, algunes de les cotxinilles que afecten els cítrics poden ser controlades de forma biològica amb els seus propis depredadors o paràsits naturals que les eliminen, i complementàriament també s’empren tècniques de confusió sexual.

tomatoes

Per la seva part, José Manuel Durán, cap del Departament d’Entomologia del Laboratori de Producció i Sanitat Vegetal de Sevilla, va presentar el treball de recerca i les activitats realitzades durant els últims tres anys arran de l’aparició de la Tuta absoluta al tomàquet d’indústria a Andalusia Occidental dins d’una estratègia de gestió integrada de plagues. El tomàquet per transformat industrial ocupa 3.500 hectàrees (mitjana 2007-2011), el 97% d’elles estan ubicades a la província de Sevilla. L’aplicació de la producció integrada va començar en la campanya del 2009 i des de llavors el 80% de la superfície dedicada a aquest cultiu a Andalusia s’aplica sota aquestes tècniques.

La Tuta absoluta,-espècie originària de Sud-amèrica i una de les plagues més importants d’aquest cultiu-, es va detectar a Andalusia occidental el 2008, però no va ser fins a finals de la campanya de 2009 quan es van produir danys extremadament greus.

L’aplicació de la Directiva d’Ús Sostenible no presenta dificultats en aquest cultiu considerant la trajectòria seguida en els últims anys, ja que el 80% de la superfície a Andalusia s’aplica el Reglament de Producció Integrada. En la campanya 2012, quatre Agrupacions de Producció Integrada han donat cobertura a 326 productors que han cultivat 373 parcel·les (el 85% del total), que han estat supervisades per 10 tècnics acreditats, amb una mitjana de 153 hectàrees cada un. El 20% de la superfície no acollida a producció integrada també es conrea sota el control de la indústria transfromadora amb la presència de tècnics de camp i en tots els casos sota les normes que les empreses compradores solen imposar.

Francisco Javier Suárez, responsable de Recerca i Comunicació de la Federació de Arrossaires de Sevilla,va exposar la Gestió Integrada al Arròs, que es va posar en marxa el 1998 amb 10.000 hectàrees de cultiu. Quinze anys després és significativa la reducció dels tractaments químics, directament relacionada amb la tasca dels tècnics, evitant les aplicacions sistemàtiques. Avui dia es cultiven 35.000 hectàrees d’arròs baixos aquestes tècniques, unes 950 sol·licituds de la PAC, el que situa a Andalusia com la primera regió productora d’arròs d’Espanya, amb un rendiment mitjà d’uns 9.000 kg/ha, molt per sobre de Itàlia, com a primer productor de la UE en superfície, o de Tailàndia o els Estats Units.

La producció anual ronda les 330.000 tones, el que suposa una tercera part de les necessitats nacionals (800.000 tones). Aquest cultiu a Sevilla genera una mà d’obra entre fixa i discontínua de 432.000 peonades l’any (unes 10-12 peonades per hectàrea) i aporta una facturació bruta anual de més de 145 milions d’euros, sense comptar la facturació de les empreses de fitosanitaris , empreses de serveis i companyies aèries agrícoles.

Optimització de la dosi de fitosanitaris en els cultius arboris

A continuació, Santiago Planas de Martí, director científic del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, va explicar l’optimització de la dosi de fitosanitaris en els cultius arboris d’acord amb la nova legislació. Els fruiters, vinyes i cítrics suposen en la UE dels 27 més de 4,5 milions d’hectàrees, el 4,4% del sòl conreat. A Espanya representen el 12,3% de la superfície. Segons les dades de la ECPA (European Crop Protection Association) aquests cultius consumeixen el 14% dels productes fitosanitaris utilitzats pel sector agrícola europeu.

L’absència d’un sistema harmonitzat de recomanació de dosi és un dels majors reptes a afrontar. És important no només la eficiacia del tractament sinó també les pèrdues de producte que s’han de reduir al mínim per evitar costos i riscos afegits. Per això, ha proposat el mètode DOSAFRUT que permet reduir la dosi aplicada, optimitza el volum polvoritzat en cada tractament per reduir les pèrdues i els riscos personals, ambientals i els residus sobre els fruits.
Vicente Marco, professor titular de la Universitat de la Rioja, ha explicat que Espanya té la major superfície de vinya del món (1,1 milions d’hectàrees), amb gran importància econòmica (10% de la producció agrària), social (amb uns 400.000 productors, el que constitueix una eina de fixació de la pobalción rural) i ambiental-paisatgística, amb un important paper en la contenció de l’erosió, entre altres característiques.

L’eina química segueix sent la més utilitzada en la lluita contra les plagues de la vinya, però també és cert que es tracta d’un dels cultius on s’estan incorporant més accions i s’han generat més coneixements relacionats amb els requisits que fonamenten la pràctica de la Gestió Integrada de Plagues. Fins i tot és cada vegada és més gran la superfície de cultiu acollida a la Producció Ecològica. Això és possible als diferents grups de recerca, organitzacions i grups de treball.

Mercedes Camps, de l’Estació Experimental del Zaidín (Granada), va assenyalar que les possibilitats d’aplicar el control biològic de plagues en l’olivar, usant enemics naturals contra els seus plagues i malalties són moltes, ja que posseeix unes característiques que li confereixen un gran potencial ecològic. Dins de les estratègies de control biològic es troben diferents tipus, entre les quals destancan el control biològic augmentatiu, és a dir, l’alliberament intencionada d’enemics naturals nadius o introduïts perquè es multipliquin i controlin el problema durant un temps determinat. El patrimoni oleícola mundial s’estima en uns 1.000 milions d’oliveres en una superfície de 10 milions d’hectàrees. Espanya compta amb oliveres repartides per gairebé tot el territori que ocupen 2.439.582 hectàrees (2004) pel que la seva importància social i econòmica és inqüestionable, a més de les seves funcions de manteniment de la diversitat biològica, de protecció del territori i del paisatge.

Xavier Pons, catedràtic d’Entomologia de la Universitat de Lleida, va comentar el control integrat de plagues en els espais verds urbans, les diferents estratègies en el maneig d’enemics naturals per controlar les plagues i els treballs de recerca que s’estan desenvolupant des de la Universitat de Lleida. Segons la seva opinió és essencial mantenir la vegetació en bon estat mitjançant la identificació de les plagues i els seus enemics naturals, així com un seguiment periòdic per saber com evoluciona. És indispensable la formació del personal tècnic i l’ús de biopesticides i d’altres tècniques de control com les feronomas, deixant els plaguicides com a últim recurs.

Pau Bielza, catedràtic de la Universitat Politècnica de Cartagena, va dir  que les plagues porten milions d’anys desenvolupant resistències. Actualment la resistència a plaguicides és un problema important, pel que considera vital el desenvolupament d’estratègies anti-resistència. Segons la seva opinió, la millor estratègia anti-resistència és una veritable gestió integrada de plagues, en què es combinin els diferents mètodes de control de manera eficaç.

Finalment, Antonio Molina, catedràtic en Ciències Biològiques per la ETSI Agrònoms de la Universitat Politècnica de Madrid, va explicar que la resistència induïda és una eina d’utilitat en protecció vegetal. La nova normativa europea sobre substàncies químiques està limitant el nombre i el tipus de matèries actives utilitzables en la protecció de cultius. Això juntament amb la necessitat de desenvolupar una agricultura més sostenible fa necessari el desenvolupament de noves tecnologies de protecció de cultius.

La implementació a Espanya de la tecnologia d’immunització o vacunació a la carta dels cultius permetrà al sector fer un salt de qualitat i millorar la seva competitivitat en poder obtenir productes agrícoles amb zero residus i desenvolupar una agricultura més sostenible i competitiva.

Acord entre La Caixa i Asoprovac Catalunya per potenciar els productors de vaquí

La Caixa i l’Associació de Productors de carn de boví de Catalunya (Asoprovac) han signat un conveni de col·laboració per impulsar l’activitat i el desenvolupament del sector agrari. A través d’aquest acord, la Caixa contribueix a fomentar l’activitat dels associats d’Asoprovac, així com a afavorir la seva competitivitat amb productes i serveis adaptats per a aquest col·lectiu.

La signatura d’aquest conveni, que té una vigència d’un any, posa en marxa una línia d’actuació que facilitarà als associats d’Asoprovac l’accés al crèdit. En aquest marc, la Caixa posa a disposició de l’associació una oferta especial d’assegurances agràries que donen suport a la competitivitat del sector, dins de la gamma de agroassegurances de la Caixa. A més, el conveni inclou la creació d’una targeta financera pròpia, amb imatge de la seva entitat i avantatges per als associats, com descomptes en autopistes o al gasoil.

Així mateix, tant Asoprovac com la Caixa es comprometen a col·laborar en la difusió dels acords, productes i serveis que l’entitat posa a disposició dels associats amb la finalitat de contribuir a l’accés al crèdit i al desenvolupament del sector de productors de carn de boví.

La Caixa, presidida per Isidre Fainé i dirigida per Joan Maria Nin, és l’entitat financera de referència per al sector agrari a Catalunya i al conjunt de l’Estat. La col·laboració amb Asoprovac contribuirà al seu compromís d’impulsar els negocis i activitats que ajudin al desenvolupament de les zones rurals.

La Caixa ofereix cobertura financera mitjançant el seu equip de gestors agraris distribuïts per tot Catalunya, així com des de la seva xarxa de més de 1.500 oficines i 19 centres d’empreses.

Asoprovac és l’associació i organització professional que engloba els productors de carn de boví d’engreix, amb l’objectiu de representar-los davant institucions privades i públiques d’àmbits regional, nacional o europeu. Compta amb 900 socis, que suposen el 85% de la producció d’aquest tipus de boví a Catalunya.

Jornades tècniques de la 26a Setmana agrària de Bellpuig

El Departament d’Agricultura organitza aquesta setmana diverses jornades i seminaris tècnics arreu de Catalunya adreçades al sector agrari, dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT).

Així, del 22 al 24 de gener se celebraran les Jornades tècniques de la 26a Setmana agrària de Bellpuig, que, des de 1986, organitza el Departament, amb la col·laboració de l’ajuntament de la localitat, la Llotja, i la Cooperativa del Camp de Bellpuig i comarca. El llarg recorregut d’aquestes Jornades de la Setmana Agrària, de caire anual, i la resposta obtinguda, demostren l’interès del sector per estar al dia de les novetats. Les jornades tindran lloc a la Llotja de Bellpuig (avinguda de Lleida 81, bis).

Altres jornades són:

Mètodes alternatius per al control de les males herbes en cultius extensius

Dimarts, 22 de gener, a les 9.50 hores

Centre de Capacitació Agrària del Pallars. Carretera C-13, quilòmetre 83. Talarn

Aplicacions de la bioluminescència en el control de la higiene en la indústria alimentària

Dimecres, 23 de gener, a les 11.00 hores

Sala d’Actes dels Serveis Centrals del DAAM. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. Barcelona

Gestió harmònica de cultius agrícoles: el sòl, l’entorn, el cultiu i la sanitat de la planta

Divendres, 25 de gener, a les 16.00 hores

Sala d’Actes de l’IES La Garrotxa. Carretera de Ridaura, 110. Olot

Fixat el marc de les mesures sanitàries obligatòries de les explotacions bovines de Catalunya

DSCF0116El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha establert el marc de les mesures sanitàries obligatòries de les explotacions bovines de Catalunya mitjançant una Ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Amb aquesta publicació, el DAAM vol impulsar un marc legal que faciliti l’aplicació de les actuacions sanitàries al bestiar boví. Des de l’any 1989 s’aplica programes sanitaris amb l’objectiu d’eradicar la tuberculosi, la brucel·losi, la peripneumònia enzoòtica i la leucosi bovina.

Actualment, aquest objectiu s’ha assolit en totes les explotacions bovines a excepció de la tuberculosi, de la qual encara se’n declaren uns pocs casos anuals; l’any 2011 van ser 30 brots i les dades preliminars del 2012 indiquen que només 11 ramats es van veure afectats per aquesta malaltia, la qual cosa indica una reducció molt important en només un any.

Reduir la incidència de les malalties animals i millorar la competitivitat

No obstant, el sector boví té com a objectius estratègics reduir la incidència de les malalties animals i millorar la competitivitat. Per aquest motiu, cal que l’administració de la Generalitat ajudi en aquest procés ordenant les pautes sanitàries dels ramats bovins tot incorporant noves malalties al programa sanitari de prevenció i lluita. El fet que els ramats bovins puguin disposar del títol d’indemne de determinades malalties suposa una garantia addicional que millora les transaccions comercials i que permet incrementar la competitivitat de les explotacions de boví reproductor de Catalunya.

En aquest context es pretén incorporar la lluita contra la rinotraqueïtis infecciosa bovina (IBR)n que ha de comportar per a certes explotacions garanties addicionals per als intercanvi intracomunitaris d’animals de l’espècie bovina d’acord amb la Decisió 2004/558/CE, de 15 de juliol, que aplica la Directiva 64/432/CEE.

Aquesta Ordre és una eina que facilitarà la implantació progressiva de les mesures sanitàries necessàries amb la finalitat de reduir la incidència de les malalties dels bovins i millorar la competitivitat de les explotacions.

El director general d’Agricultura i Ramaderia establirà, en breu, mitjançant resolució publicada al DOGC, les mesures sanitàries obligatòries del boví el contingut de les quals es farà públic al web del Departament.

El Departament d’Agricultura gestiona l’assignació de drets de Pagament Únic de la Reserva estatal làctia 2012 per un import de 790.000 euros

Vaso-de-leche-de-vacaEl Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) està gestionant l’assignació d’ofici de drets de pagament únic de la Reserva estatal 2012 en el marc del programa estatal de reestructuració del sector lacti. Un nombre de 723 titulars d’explotacions ramaderes de boví de llet catalanes rebran el proper mes de febrer una assignació d’ofici de drets de la reserva nacional per un import d’uns 790.000 euros. L’objectiu és donar suport a les explotacions del sector del boví de llet en procés de reestructuració tot disminuint les seves dificultats específiques.

D’aquesta manera rebran aquesta assignació els titulars que van presentar la Declaració Única 2012 i que reuneixin els següents requisits:

  • Disposar, en el període 2011-2012, d’una quota superior a 12.500 quilos, i haver entregat en el mateix període més de 12.500 quilos de llet; i
  • Haver presentat la DUN 2012 amb sol•licitud de pagament únic i amb superfícies admissibles.

Per tant, als beneficiaris que compleixen aquests requisits, l’assignació de drets se’ls efectuarà d’ofici, i únicament aquells titulars que no hagin fet DUN 2012 o que no hagin declarat superfícies admissibles en la mateixa, cal que presentin una DUN, amb superfície admissible, amb sol•licitud de pagament únic i sol•licitud de drets de la reserva estatal per aquest cas, en el nou període establert fins el 31 de gener del 2013.

En tots els casos, el nou Reglament comunitari que empara l’assignació d’aquests drets de la Reserva estatal estableix que, als efectes del pagament dels mateixos en l’any 2012, cal que les hectàrees elegibles i declarades en la sol·licitud única es trobin a disposició del productor a data 31/01/2013.

Els imports que corresponguin a cada productor s’estableixen en funció de la quantitat de referència (quota) de llet disponible per a cada ramader, entesa com la quantitat de llet lliurada i / o les vendes directes realitzades pel ramader en el període de taxa 2011 / 2012, limitades per la quota disponible del ramader per a aquesta campanya. Aquests imports es fixen en funció de la mida de la seva explotació, oscil·lant entre els 4 i els 5 euros per tona, fins a un límit de 305.000 tones.

Creada una nova xarxa de R+D en benestar animal entre Quebec i Catalunya

QCATnet és el nom d’una nova  xarxa de recerca en benestar d’animals de producció, entre l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Dairy and Swine Research and Development Centre de Lennoxville (Canadà), que pertany a l’Agriculture and Agri-Food Canada.

Aquesta xarxa neix a partir d’ un projecte finançat per la Agència de Gestió d’Ajuts Universitàries i Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria d’Ajuts per incentivar les accions transnacionals de col·laboració en recerca i desenvolupament (R+D) entre Catalunya i altres regions o països d’interès estratègic per Catalunya – CONES 2010

Ambdues institucions disposen d’equips d’investigadors en benestar animal amb una notable experiència i reconeixement internacional que, a partir d’ara treballaran conjuntament a nivell de projectes d’R+D en benestar animal.

QCATnet disposa d’una web amb informació sobre els equips de l’IRTA i d’Agriculture and Agri-Food Canada a l’adreça www.qcatnet.org.

L’objectiu d’aquesta xarxa d’R+D en benestar animal és la de profunditzar més en les relacions de col·laboració ja existents entre les dues institucions de manera que, en el futur, es puguin establir canals de cooperació institucionalitzats per realitzar projectes d’R+D col·laboratius en benestar animal a escala europea.

La Comissió Europea realitza una consulta pública per revisar la política sobre agricultura ecològica

logotipo-eurohojaL’estricta normativa europea sobre begudes i aliments ecològics aspira a augmentar la confiança dels consumidors i promoure l’agricultura ecològica europea, el seu respecte pel terreny, la biodiversitat i la protecció dels animals.

La consulta online es mantindrà oberta fins al 10 d’abril de 2013, segons ha informat el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) en el seu butlletí informatiu setmanal. Els comentaris rebuts es tindran en compte en les decisions sobre les futures mesures. La Comissió Europea (CE) té previst presentar les propostes sobre la modificació de la normativa al voltant de finals de 2013.

Avui dia, aproximadament un 2% dels aliments que compren els consumidors de la UE són productes ecològics certificats, mentre que el nombre d’explotacions ecològiques comptabilitzades ascendeix a 200.000, és a dir, un 2% del total.

Ara la Comissió busca la manera de millorar la normativa de la UE sobre productes ecològics i potenciar encara més la seva demanda, i per a això, vol conèixer l’opinió dels ciutadans sobre com:

  • Simplificar el marc legal evitant alhora la relaxació de les normes de qualitat
  •  Garantir que els organismes modificats genèticament (OMG), prohibits a la producció ecològica segons la normativa, no entrin accidentalment a la cadena d’aliments ecològics
  • Promoure els productes ecològics a través de les normes d’etiquetatge (en concret, l’ús obligatori del logotip europeu a tota la producció ecològica de la UE)
  • Actualitzar el pla d’acció de 2004 de la Comissió per desenvolupar l’agricultura ecològica
  •  Reforçar els controls per impedir el frau
  • Reparar les deficiències de la normativa actual sobre importació.

A l’actualitat els aliments només poden denominar-se ecològics si, com a mínim, el 95% dels seus components agrícoles són ecològics. L’agricultura ecològica posa èmfasi en la protecció del medi ambient i el benestar dels animals. Els agricultors han d’evitar o limitar al màxim l’ús de substàncies químiques sintètiques, com fertilitzants, pesticides, additius i medicaments.

Perquè els aliments importats puguin considerar-se ecològics, la normativa sobre producció ecològica dels països productors i les seves autoritats de certificació s’han de considerar equivalents als de la UE.

En utilitzar el logotip ecològic de la UE, els fabricants han d’incloure també a l’etiqueta el número de referència de l’autoritat certificadora i el nom del productor, transformador o distribuïdor que va manipular per última vegada el producte. Al costat del logotip de la UE poden figurar també les marques nacionals de certificació ecològica.

Jornada sobre demostració de màquines trinxadores de restes de poda en vinya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha organitzat per a la setmana vinent diverses jornades i seminaris tècnics arreu del país adreçades al sector agrari, dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica.

Així, el director dels Serveis Territorials del Departament a les Terres de l’Ebre, Pere Vidal, inaugurarà divendres, 18 de gener, a les 10:00 hores, la jornada de camp ‘Demostració de màquines trinxadores de restes de poda en vinya’, que se celebrarà a la Unitat Experimental de la Terra Alta, a Gandesa (carretera de Gandesa a Vilalba, quilòmetre 2). La mecanització integral del conreu de la vinya ha comportat l’eliminació o reducció de totes les feines manuals del cultiu.

La recollida dels sarments i fusta de poda s’ha mecanitzat de forma parcial ja fa molts anys, però sovint els sarments recollits es cremen al propi camp o es guarden per tal d’utilitzar-los com a combustible. El trinxat dels sarments i restes de fusta a la pròpia vinya permet restituir al sòl una part de matèria orgànica i millorar la relació carbó nitrogen, a la vegada que elimina les feines de recollida i transport de les restes de poda, abaratint-ne el cost.

Altres jornades tècniques previstes per a la setmana vinent:

“Diferents estratègies de reg en vinya – II Jornada tècnica de reg en vinya”

Dijous, 17 de gener, a les 8.30 hores

Bodegues Raimat, Carretera Lleida, s/n. Raimat (Lleida)

“Comercialització de l’oli d’oliva verge extra”

Dijous, 17 de gener, a les 9:30 hores

Casa de la Cultura, a la Plaça El Terrall. Les Borges Blanques

UP exigeix a Adif que pagui els 5 milions d’euros d’indemnitzacions pendents als afectats per les expropiacions de l’AVE a les comarques de Girona

UP concentració

Una cinquantena d’agriculturs convocats per Unió de Pagesos (UP) s’han concentrat davant l’estació de Figueres-Vilafant, coincidint amb el trajecte inaugural de l’AVE de Barcelona a Figueres, per denunciar que l’empresa Adif encara no ha abonat una part important de les indemnitzacions per les finques expropiades per les obres de l’AVE a les comarques de Girona, uns cinc milions d’euros en total.

El sindicat reclama a Adif les quantitats dels mutus acords signats corresponents a una part de les finques del projecte original del tram Pontós-Figueres, encara pendents de cobrar, i també que es tanquin les indemnitzacions dels terrenys ampliats dels trams Sant Julià de Ramis-Cornellà del Terri, Cornellà del Terri-Pontós i Pontós-Figueres.

UP també denuncia que Adif pretén pagar a meitat de preu les indemnitzacions als afectats per una ampliació de les obres de l’AVE per aquests trams respecte al preu que ha pagat per les de les finques que es van ocupar fa tres anys.

L’ocupació de les finques, tant de les legals com de les últimes, es va fer l’any 2008 i el 2009 es van signar els mutus acords de les primeres. Des de llavors els propietaris de les finques afectades per la modificació del projecte han demanat diverses vegades a Adif que regularitzi la situació per poder cobrar per la superfície ampliada les mateixes indemnitzacions que per la inicial.

El sindicat agrari recorda que el retard en aquests pagaments provocarà que el Govern de l’Estat hagi de pagar interessos de demora que poden suposar fins a un 50% del total de les indemnitzacions.

A la concentració hi van assistir, entre altres, Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, i Xavier Frigola, coordinador territorial de Girona del sindicat.

La Generalitat crea una acreditació específica per a la venda de proximitat de productes agroalimentaris

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno

El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret de creació d’una acreditació específica per a la venda de proximitat de productes agroalimentaris, per “dinamitzar econòmicament el sector” i “donar confiança als consumidors, seguretat al productor i posar en valor els productes del camp”, segons ha destacat el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. L’acreditació, de caire voluntari i reivindicada pels mateixos productors, els permetrà identificar els seus productes com a procedents d’una explotació agrària ubicada a Catalunya.

“La pràctica de la venda de proximitat, amb conceptes com l’slow food o el Km 0, cada cop té més interès per als consumidors”, ha constatat Pelegrí, ja que ofereix garanties de seguretat, qualitat i frescor dels aliments, i amb aquest decret el Govern “adequa al màxim la realitat a les dinàmiques actuals en l’àmbit agroalimentari”.

El decret ha estat elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i altres conselleries de la Generalitat amb l’objectiu de potenciar aquest tipus de venda a Catalunya, i recull les aportacions presentades pel sector, que era el més interessat que es fes un decret d’aquestes característiques.

Per venda de proximitat s’entén la comercialització directa o bé de circuit curt, que redueix el procés de trasllat i intermediació dels productes. D’aquesta manera es facilita el coneixement del consumidor sobre els productes i productors, s’ajuda a la viabilitat econòmica del camp català i, conseqüentment, al desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals.

Col·laboració entre turisme rural i restaurants

En aquest sentit, el conseller d’Agricultura ha remarcat que l’acreditació aprovada pot actuar com a “reclam turístic” i ha apostat per la col·laboració entre turisme rural i restauració a través del consum de productes de proximitat i de temporada.

El logotip amb què s’identificaran els productes i els productors agraris que venen directament consisteix en una fletxa que envolta una tipografia amb la inscripció Venda de Proximitat i el subtítol circuit curt o directa segons la imatge que s’hagi d’utilitzar per a cada cas. Aquesta fletxa simbolitza el recorregut de la venda i acaba amb quatre ratlles que representen el territori protagonista d’aquesta venda de proximitat, Catalunya.

Aquells qui compleixin els requisits, un cop adherits al sistema de venda de proximitat, podran descarregar-se el logotip identificador del lloc web de la Generalitat (www.gencat.cat/piv). Després d’aquest tràmit, es podrà emprendre immediatament l’activitat.